Ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών 8-12-2022, ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών 23-12-2022, ημέρα Παρασκευή.