ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 Ο Δήμος Αλμωπίας

Διακηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για την προσαρμογή λειτουργούντων  δημοτικών, παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

 

Εκτιμώμενης αξίας  362.903,23  Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: https://www.dropbox.com/sh/6xnim53q8a3x7f6/AAC7t8r-uHN7AQrZEbJfF7xEa?dl=0