ΨΤ28ΟΛΑΚ-4Μ2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Κ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

6ΑΗ1ΟΛΑΚ-2ΣΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΚ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ.